Siyaset Bilimi

Bölüm Sayfası | Dersler

BİRİNCİ YIL
1. YARIYIL

KODU DERSİN ADI T U K
HIST 103 Uygarlık Tarihi 4 0 3
ECON 101 Ekonomiye Giriş I 4 0 3
ENG 101 İngilizce  I 4 0 3
POL 101 Siyaset Bilimi I 4 0 3
LAW 106 Hukuka Giriş 4 0 3
ATA 101 Atatürk İlkeleri I 2 0 0
   Kredi     15

II. YARIYIL

KODU DERSİN ADI T U K
ENG 102 İngilizce II 4 0 3
POL 102 Siyaset Bilimi II 4 0 3
SOC 100 Sosyoloji 4 0 3
ECON 102 Ekonomiye Giriş II 4 0 3
PHIL 101 Felsefe 4 0 3
ATA 102 Atatürk İlkeleri II 2 0 0
  Kredi     15

İKİNCİ YIL
III.  YARIYIL

KODU DERSİN  ADI T U K
IR 211 Siyasi Düşünce Tarihi I 4 0 3
ENG 203 İngilizce Tartışma ve Sunuş Yetenekleri 4 0 3
LAW 205 Anayasa Hukuku 4 0 3
POL 281 SPSS 4 0 3
POL 201 Kamu Yönetimi 4 0 3
  Kredi     15

IV.  YARIYIL

KODU DERSİN  ADI T U K
ENG 204 Siyasete Yönelik İngilizce 4 0 3
IR 212 Siyasi Düşünce Tarihi II 4 0 3
HIST 205 Siyasi Tarih 4 0 3
POL 205 Siyaset  Psikolojisi 4 0 3
IR  206 Uluslararası İlişkilere Giriş 4 0 3
  Kredi     15

ÜÇÜNCÜ YIL
V. YARIYIL

KODU DERSİN  ADI T U K
ENG 305 Akademik İngilizce Yazımı 4 0 3
IR 302 Araştırma Yöntemleri 4 0 3
HIST 308 Osmanlı Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Yapısı I 4 0 3
POL 312 Karşılaştırmalı  Siyaset 4 0 3
POL 302 Siyaset Psikolojisi 4 0 3
Kredi 15

 VI. YARIYIL

KODU DERSİN  ADI T U K
POL 303 Kamu  Siyaseti 4 0 3
HIST 309 Osmanlı Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Yapısı II 4 0 3
IR 312 Uluslararası  Örgütler 4 0 3
POL 306 Türk Siyasi Hayatı 4 0 3
POL 313 Uluslararsı Siyaset 4 0 3
Kredi 15

DÖRDÜNCÜ YIL
VII.  YARIYIL

KODU DERSİN  ADI T U K
POL 401 Devlet Kurumları 4 0 3
POL 402 Çağdaş Siyasal Teoriler 4 0 3
Seçmeli 4 0 3
Seçmeli 4 0 3
Seçmeli 4 0 3
Kredi 15

VIII.  YARIYIL

KODU DERSİN  ADI T U K
POL 403 Siyasal Katılım 4 0 3
POL 414 Uluslararası Ekonomik Politik 4 0 3
Seçmeli 4 0 3
Seçmeli 4 0 3
Seçmeli 4 0 3
4 0 3
Kredi 15
             TOPLAM  KREDİ     120

T :      Haftalık Teorik Ders Saati.
U :       Haftalık Uygulama Ders  Saati
K :      Dersin  Kredisi

Seçmeli Dersler  Kredi
POL 404 Eleştirel Söylem Analizi 3
POL406 Kıbrıs ve Siyaset 3
POL 408 Cinsiyet ve Siyaset 3
POL 409 Çevre ve Siyaset 3
POL 410 Yerel Yönetimler ve Kent Politikaları 3
POL 411 Göç Politikaları 3
POL 425 Postmodernism Politikaları    3
POL 462 Çok kültürlülük ve Kimlik Politikaları 3
IR 412 Milliyetçilik ve Etnik Çatışmalar 3
IR 421 İnsan Hakları ve Uluslararası İlişkiler 3
IR 422 Uyuşmazlıkların Çözümü 3
IR 428 Avrupa Birliği 3
IR 457 Küreselleşme 3


DERS İÇERİKLERİ

Yıl: 1
Dönem: Güz

Ders Kodu : HIST 103

Dersin Adı :Uygarlık Tarihi

Ders 2.5 milyon yıl önceden günümüze inasan yaşamındaki ana gelişmeler içerir. Dersin odak noktası kültürün değişme noktalarıdır. Örneğin: neolitik devrim (10000 yıl önce) uygarlıkların yükselişi (5500 yıl önce) rönesans (1350-1520) ve modernizmin doğuşu.

Ders Kodu : ECON 101

Dersin Adı : Ekonomiye Giriş

İktisadın genel ilkeleri ve ağırlıklı olarak mikroekonomi konuları incelenmektedir. Bu bağlamda: Kıtlık, maliyet ve tercihler, arz ve talep, esneklik, üretici ve tüketici davranışları ile marjinal analizler, serbest (rekabetci) piyasada fiyat oluşumları ve diğer konular incelenmektedir.

Ders Kodu : ENG 101

Dersin Adı : İngilizce I

Bu ders öğerncilere, özellikle sözcük hazinelerini zenginleştirme olanağı sağlayarak, okuduklarını daha iyi anlayabilme ve anladıklarını sözlü veya yazılı olarak ablatabilme yeteneğini kazandırmayı amaçlamaktır.

Ders Kodu : POL 101

Dersin Adı : Siyaset Bilimi I

Bu temel derste öğrencilere durulacak konuları şöyle sıralayabiliriz:
Politika nedir? Siyaset bilimi nedir? Milletler ve devlet, Siyasi idolojiler, siyasal kültür, halk ve devlet, siyaset ve medya.

Ders Kodu : LAW 106

Dersin Adı : Hukuka Giriş

Ders hukuk alanına genel bir giriş yapmaktadır. Hukukun niteliği ve sistemleri, hukukun gelişmesi, mahkemelerin yapıları ve çalışmaları dersin konularındandır. Aynı zamanda tüzel kişilik ve "kapasite" kavramları, Avrupa Birliği Hukuku ve Kurumları, şirketler hukuku vb. konular dersin kapsamını içerir.

Yıl: 1
Dönem: Bahar

Ders Kodu : ENG 102

Dersin Adı : İngilizce II

Bu dersin temel amacı öğrencilerin ingilizce parçaları kavrayıp özetlemelerini geliştirmektir

Ders Kodu : POL 102

Dersin Adı : Siyaset Bilimi II

Bu temel dersin ana konuları şöyle: Devlet kurumları, seçim ve seçim sistemleri, siyasi partiler, çıkar grupları, başkanlık ve parlemento sistemleri, siyasi liderlik, bürokrasi ve kamu idaresi, ihtilal, uluslararsıilişkiler çevre politikaları siyaset ve din ve milliyetçilik.

Ders Kodu : SOC 100

Dersin Adı : Sosyoloji

Bu derste Sosyoloji alanında temel teorik yaklaşımlar ele alınmaktadır. Sosyoloji teorilerinin bireye, gruba, sosyal kurumlara, sosyal tabakalara, değer ve normlara yaklaşımı incelendikten sonra yapı ve sistem analizi konuları üzerinde durulmaktadır.

Ders Kodu : ECON 102

Dersin Adı : Ekonomiye Giriş II

Milli gelirin tanımı; hesaplama yöntemleri; tüketim ve yatırım fonksiyonları; enflasyon ve enflasyon hesapları; para ve mali politikalar; istihdam ve büyüme problemleri; toplam arz ve talep modeli; gelişme politikaları ve trendler.

Ders Kodu : PHIL 101

Dersin Adı : Felsefeye Giriş

Felsefenin, tanımlanma zorluğundan kaynaklanan birbiriyle çelişik tanımları bulunsa da, Felsefe, en genel şekliyle, Varlık ve Düşüncenin temelinde bulunduğu düşünülen nihaî gerçekliği, sebepleri ve ilkeleri araştıran bir disiplin olarak tanımlanabilir. Bu derste bu tanımlar tartışılarak felsefe ve bilimin ve bilimsel düşüncenin özelliklerinden, bilimsel ve felsefî yaklaşımın benzerlik ve farklılıklarından söz edilecek, felsefenin dalları, Varlık Felsefesi, Bilgi Teorisi, ve Değerler Felsefesi hakkındaki görüşler incelenecektir.

Ders Kodu : ATA 101/102

Dersin Adı : Atatürk İlkeleri I ve II

İki dönem içerisinde verilecek olan bu derste Atatürk ilkeleri analitik ve tarihsel olarak incelenecektir.

Yıl: 2
Dönem: Güz

Ders Kodu : IR 211

Dersin Adı : Siyasal Düşünceler Tarihi I

Bu derste Eski Yunan’dan modern devletin belirmeğe başladığı 16. yüzyıla kadar olan dönem içerisinde ortaya atılan politik teorilerin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Ders Kodu :ENG 203

Dersin Adı : İngilizce Tartışma ve Sunuş Yetenekleri

Dersin amacı öğrencileri politika, uluslararası ilişkiler ve basın alanında kullanılan özgün terminolojiyle tanıştırmak ve bu alanda paratik çalışmalar yaptırmaktır. Öğrencilerden beklenen konuları tartışıp sunum yapabilmeleridir. Odaklanma sözel iletişim üzerine olmaktadır.

Ders Kodu : LAW 205

Dersin Adı : Anayasa Hukuku

Ders Anayasa Hukukuna genel bir girişi amaçlamaktadır. Anayasanın Doğası, Sınıflandırılması, Güçler Ayırımı Doktrini, Hukukun Üstünlüğü, ve Parlementonun Üstünlüğü kavramalrı ile Anayasal Bağlantılar konularıyla devam edecektir. Ayrıca İfade Özgürlüğü , Kişilikler , Mülk , Birlikler, Doğal Adalet, Kanun Yapma Hakkının Devri, İdare Hukuku gibi konu başlıkları da dersin kapsamı içindedir.

Ders Kodu :POL 281

Dersin Adı :SPSS

Bu dersin amacı öğrencilere işletmelerde sayısal verilerin toplanmasını, analiz edilmesini ve bu analiz sonucunda elde edilen sonuçların yorumlanmasını sağlayan yöntemleri öğretmektir. Söz konusu derste şu konulara değinilmektedir: İstatiksel verilerin düzenlenmesi, merkezi eğilim ölçüleri (ortalamalar), değişkenlik ve asimetri ölçüleri, Olasılık Teorisi, tesadüfi değişkenler, sürekli ve süreksiz olasılık, Örnekleme Teorisi.

Ders Kodu :POL 201

Dersin Adı :Kamu Yönetimi

Bu derste örgütlenme ve iktidar konuları ile hükümetin yönetim yapısı incelenecektir. Bunların dışında, Türkiye’deki yönetim yapısı da tartışılacaktır.

Yıl: 2
Dönem: Bahar

Ders Kodu : ENG 204

Dersin Adı : Siyasete Yönelik İngilizce

Dersin amacı akademik nesirleri (düzyazı) anlama tekniklerini geliştirme ve uluslararsı ilişkiler metinlerini anlamayı sağlamaktır. Öğrenciler metin yapılarını öğrenmekte ve akademik düzyazıların kelime terminolojisini analamaktadırlar. Derste öğrencilerin bir metnin özünü-anafikrini anlamları, özet çıkarabilme ve ilgili yazının anlamını başka kelimelerle ifade etmeleri beklenmektedir.

Ders Kodu : IR 212

Dersin Adı : Siyasal Düşünceler Tarihi II

Siyasal Düşünceler Tarihi I (IR 211)’in devamı olan bu derste 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar olan dönem içerisinde ortaya atılan politik teorilerin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Ders Kodu : HIST 205

Dersin Adı: Siyasi Tarih

Bu derste genel olarak 20. yüzyıl siyasi tarhi incelenecektir. Derste, dünyanın son yüzyıl içerisinde geçirdiği hızlı değişimin yarattığı siyasi gelişmeler teorik çerçeve içerisinde tartışılacaktır. Bu çerçevede, Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarının nedenleri ve sonuçları, Soğuk Savaş döneminin ve sonrasınıın siyasi gelişmeleri özelliklle incelenecektir.

Ders Kodu : POL 205

Dersin Adı: Siyaset Sosyolojisi

Bu derste modern devletin gelişimi ile devlet-toplum ilişkileri incelendikten sonra, modern siyasi örgütlenmelerin yapıları ve karar alma süreçleri incelenecektir.

Ders Kodu : IR 206

Dersin Adı: Uluslararası İlişkilere Giriş

Uluslararası ilişkilere giriş dersi olup, uluslararası ilişkilerdeki temel kavram ve teorilerden bahsediyor. Uluslararası ilişkilerdeki değişim, problemler, sorunlar ve bunların dünya düzen ve güvenliğine etkilerinde ele alınıyor. Bu bağlamda dünya sistemi analiz edilmeye çalışılıyor.

Yıl: 3
Dönem: Güz

Ders Kodu : ENG 305

Dersin Adı: Akademik İngilizce Yazımı

Açıklayıcı-Yorumlayıcı yazma çalışmaları dersin ilgi alanıdır. Öğrenci yazmayı bir süreç olarak algılar ve kendi düşüncelerini akademik bir dille, açık ve kesin bir şekilde ifade etmeyi öğrenir öğrenciler, akademik yazım öncesinde örnek metinleri okur ve analiz eder. Yazım öncesi aktiviteleri öğrencilere beyin fırtınası çalışmalarıyla fikirlerini organize ettirir ve bir metin çerçevesini oluşturur. Öğrenciler yazdıkları metinleri, eğitmenin yorumları (önerileri) doğrultusunda düzeltir ve yeniden yazar.

Ders Kodu : IR 302

Dersin Adı: Araştırma Yöntemleri

Dersin ana amacı öğrencilere bir araştırmanın gerektiği konusunda fikir vermek, en basitinden bir makalenin nasıl yazılacağını, küçük bir projenin nasıl hazırlanıp nasıl bitirileceğini göstermektir. Bilindiği üzere üniversite öğrencileri için kompozisyonlar yazmak, makaleler hazırlamak yada araştırmalar yapmak kaçınılmaz sorumluluklardır ama aynı zamanda da üstesinden gelinmesi zor ödevlerdir. Araştırma metodları dersi bu zor ödevleri öğrenciler için daha kolay bir hale getirmeyi ve bunu yaparken de onlara metot biliminin araştırmalardaki öneminin alıştırma yapamak, deneyim sahibi olmak kadar önemli olduğunu analtmayı hedeflemektedir.

Ders Kodu : HIST 308

Dersin Adı: Osmanlı Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Yapısı I

Kabile örgütlenmesinden ve Osmanlıların kökenlerinden başlayarak Osmanlı İmparatorluğu’nun bütünsel değerlendirilmesi yönünde, uc beyliğinin devlet’e dönüşümü, Osmanlıları harekete geçiren ve geliştiren iktisadî ve toplumsal etkenler, 15. Yüzyıl’ın idarî ve askerî müesseseleri, Töre/Törü ve Yasa/Yasak’ın değişimi incelenmektedir.

Ders Kodu : POL 312

Dersin Adı: Karşılaştırmalı Politik Sistemler

Politik sistemlerin karşılaştırılması politik analizlerin ana konularındandır. Geleneksel sınıflandırmalar yanında günümüzdeki yaygın sınıflandırmalar dersin kapsamını oluşturmaktadır.Ayrıca öğrenciden değişik ülkelerden birini ders konteksinde incelemesi istenmektedir.

Ders Kodu : POL 301

Dersin Adı: Siyaset Psikolojisi

Bu derste öncelikle siyasal eğilimler, inançlar ve değerlerle ilgili teoriler ve ampirik bulgular incelenecektir. Bunun ardından, siyasal sosyalleşme, siyasal eylem ve protesto davranışlarının teorik çerçeveleri araştırılacaktır. Tüm bunları anlayabilmek için de derste başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerden örnekler aktarılacaktır.

Yıl: 3
Dönem: Bahar

Ders Kodu : POL 303

Dersin Adı: Kamu Siyaseti

Kamu politikaları oluşturma süreci; bu süreçte iktidarın, siyasi partilerin, aydınların ve sivil toplum örgütlerinin rolü, merkezi otorite ile yerel yönetimler arasındaki iliişkiler vs.

Ders Kodu : HIST 309

Dersin Adı: Osmanlı Ekonomik, Sosyal, Siyasal Yapısı II

Osmanlı Devleti’nin ilk aşamasından imperium çağına geçişin dinamikleri, hukukî sistemin ağırlığı; Osmanlı ‘Yönetici Sınıf’ı ve saray teşkilâtı, memleket/eyâlet yapısı; merkezî idâre ve genel olarak müesses nizâmın restorasyonu, Avrupa’da güç dengesini farklılaştıran gelişmeler, iktisadî ve mâlî temel değişimler, geleneksel çizgideki ıslahat çağı, Jön Türk Devrimi ve dahilî tepkiler, hükm’ün yeniden kavramsallaştırılması incelenmektedir.

Ders Kodu : IR 312

Dersin Adı: Uluslararası Örgütler

Dersin temel amacı günümüz uluslararası ilişkiler sisteminde aktör olmaya başlayan uluslararası örgütlerin tarihi ve günümüzdeki işlevlerini tartışmaktır. Bunun yanısıra uluslararsı ilişkiler teorisyenlerinin, uluslararsı örgütlerin dünya siyasetinde nasıl bir yere sahip olduklarına ve olmaları gerektiğine dair düşüncelerinde dersin temel tartışma konuları arasında yer almaktadır. Derste, Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği gibi örgütlenmelerin rollerini ve işlevlerini öğrencilere interaktif bir ders işleyişiyle anlatılmaktadır.

Ders Kodu : POL 302

Dersin Adı: Türk Siyasi Hayatı

Bu derste öncelikle Osmanlı İmparatorluğu’ndaki siyasal yapı ile siyasal partiler incelenecektir. Bunun ardından, 1923’ten 1946 yılına kadar olan süreç içerisinde Türk siyasal yapısındaki gelişmelere değinilecektir. 1946’dan günümüze Türkiye’deki siyasal gelişmeler incelendikten sonra, özellikle 1980’den sonra siyasal yaşamda karşılaşılan sorunlar tartışılacaktır.

Yıl: 4
Dönem: Güz

Ders Kodu : POL 401

Dersin Adı : Devlet Kurumları

Bu ders farklı devlet anlayışlarını kuramsal açıdan incelemektedir. Özellikle devlet ile sivil toplum arasındaki ilişkinin nasıl kurgulandığı ele alınmaktadır. Bu çerçevede, klasik liberalizm, modern liberalizm, klasik Marksizm, neo-Marksizm, post-Marksizm, Feminizm ve Çevrecilik gibi modern ve çağdaş ideolojilerden hareketle, çeşitli devlet görüşleri üzerinde yoğunlaşılmaktadır.

Ders Kodu : POL 402

Dersin Adı : Çağdaş Siyasal Teoriler

Siyasette Kavramlar ve Teoriler; İnsan Doğası; Kişi ve Toplum; Siyaset, Hükümet ve Devlet; Egemenlik, Millet ve Milliyetçilik; Güç, İktidar ve Meşruluk; Demokrasi, Temsiliyet ve Kamu Çıkarı gibi konular bu derste tartışılacaktır.

Seçmeli

Seçmeli

Seçmeli

Yıl: 4
Dönem: Bahar

Ders Kodu : POL 403

Dersin Adı: Siyasal Katılım

Bu derste öncelikle çeşitli siyasal sistemlere sahip devletlerde siyasal katılım süreçleri incelendikten sonra, dünyadaki seçim sistemleri, seçmen davranışları, kamuoyunun oluşumu gibi konulara değinilecektir.

Ders Kodu : POL 414

Dersin Adı : Uluslararası Ekonomik Politik

Bu ders Uluslararası Politik Ekonomi’nin birçok farklı yönüne değinen bir derstir. Uluslararası Politik Ekonomi alanı birçok farklı alanın biraraya gelmesi ve bu alanların arasındaki bağlardan oluşan bir bölümdür. Bu alanlar başlıca ekonomi, politika, tarih, sosyoloji ve buna benzer sosyal alanlardır. Bu dersin ilk bölümünde politik ekonominin üç ana perspektifleri olan “mercantilism”, “liberalism” ve “structuralism”’i inceleyeceğiz. Daha sonra ise uluslararası politik Ekonomi içerisindeki yapısal bağları oluşturan uluslararası

Seçmeli

Seçmeli

Seçmeli


SEÇMELİ DERSLER

Ders Kodu : POL 404

Dersin Adı : Eleştirel söylem Analizi

Bu ders gerek yazılı gerekse sözlü olan metinlerin analizine yönelik nitel bir yaklaşım olan Eleştirel Söylem Analiziyle ilgilidir. Bu ders, iktidarın, tahakkümün, eşitsizliğin söylemsel kaynaklarını ve bu kaynakların sürdürülmesini, yeniden üretilmesini ve dönüştürülmesini açığa çıkarmak için metinlerin yorumlanması ve eleştirilmesiyle ilgili olan eleştirel söylem analizininin nasıl uygulanacağını öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede, genel olarak söylem analizi türleri ve özel olarak eleştirel söylem analizinin amaçları, ilkeleri ve varyasyonları üzerinde yoğunlaşılmaktadır.

Ders Kodu : POL 406

Dersin Adı : Kıbrıs ve Siyaset

Kıbrıs adası, yüzölçümüyle ters orantılı olarak, geçmişte ve günümüzde bölgesel politikalar üzerinde çok büyük bir etki yaratmıştır. Bu gerçekten hareketle, söz konusu derste öncelikle Kıbrıs sorununun tarihsel bir analizi yapılacak, ardından da sorunun bölgesel politikalar ile Türk-Yunan ilişkilerindeki rolü tartışılacaktır. Dersin son bölümünde ise, özellikle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tüm ada adına Avrupa Birliği’ne üye olduktan sonra sorunun aldığı yeni biçim hem hukuksal, hem de siyasal açılardan tartışılacaktır.

Ders Kodu : POL 408

Dersin Adı : Cinsiyet ve Siyaset

Derste öncelikle cinsiyet konusuyla ve bu konunun siyasetle olan ilişkisiyle ilgili belli başlı çalışmalar incelenecektir. Bu çerçevede, özellikle feminist yaklaşımın konuyla ilgili bakışaçısına yer verilecektir. Bu çerçevede, kadınların siyasetteki ve siyasal karar alma süreçlerindeki yerleri, siyasal katılım konusunda karşılaştıkları sorunlar gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ekseninde tartışılacaktır.

Ders Kodu : POL 409

Dersin Adı : Çevre ve Siyaset

Dersin temel amacı Siyaset Bilimi Bölümü öğrencilerini çevre politikaları ve konunun siyasetle olan ilişkisi hakkında bilgilendirmektir. Bu çerçevede, derste özellikle ulusal ve ulusalararası düzlemde çevreyle ilgili siyasi gelişmeler ve oluşturulan politikalar tartışılacaktır.

Ders Kodu : POL 410

Dersin Adı : Yerel Yönetimler ve Kent Politikaları

Bu derste öncelikle yerel yönetimler ve kent politikaları ile ilgili olarak ortaya konulan belli başlı teoriler tartışılacaktır. Daha sonra, tarihsel süreç içerisinde yerel yönetimlerin gelişimi, oluşturulan kent politikaları örnekler eşliğinde açıklanacaktır. Ayrıca, yerel yönetimlerin ve kentleşme sürecinin demokratikleşme üzerindeki etkileri irdelenecektir.

Ders Kodu : POL 411

Dersin Adı : Göç Politikaları

Derste öncelikle tarihsel süreç içerisinde uluslararası göç konusu incelenecektir. Bu çerçevede, uluslararası göçün ekonomik, sosyal ve siyasal nedenleri ile göçmenlerin ve mültecilerin hukuki statüleri tartışılacak ve vatandaşlık sorununa değinilecektir. Konuyla ilgili örneklerin aktarılacağı derste, sorunun çözümü için devletlerin ve uluslarası kuruluşların aldıkları önlemler tartışılacaktır.

Ders Kodu : POL 425

Dersin Adı : Postmodernism Politikaları

Bu ders, postmodernizmle ilgili tartışmaları önde gelen birtakım figürler üzerinden çözümlemektedir. Sözkonusu ders, postmodernizmin tarihsel gelişimini genel hatlarıyla ele alarak, konuyla ilgili tartışmaları sosyal bilimlerin özellikle sosyoloji, felsefe ve politika alanlarına odaklanmaktadır. Bu çerçevede Jean Baudrillard, Fredric Jameson, Jean Foucault, Jean-François Lyotard and Jacques Derrida gibi düşünürler ve postmodernizmin temel parametreleri ayrıntılı olarak incelenmektedir.

Ders Kodu : POL 462

Dersin Adı :Çok kültürlülük veKent Politikaları

Bu ders, çokkültürlülük ve kimlik politikasını hem kuramsal hem de uygulama bakımından incelemektedir. Bir yandan, Çokkültürlülüğün kuramsal kuruluşu ve unsurları üzerinde durulmakta ve kimlik, kültür, millet, ırk, etniklik ve toplumsal cinsiyet gibi konuyla ilgili birtakım kavramlar ve fikirler ele alınmaktadır. Diğer yandan da çokkültürlülüğe ilişkin deneyimler ve uygulamalar, vakıa incelemesi olarak bazı batılı ülkeler örneğinde incelenmektedir.

Ders Kodu : IR 412

Dersin Adı : Milliyetçilik ve Etnik Çatışmalar

Milliyetçilik, 19. ve 20. yüzyılları derinden etkileyen başat ideolojilerden birisi olmuştur. Milliyetçilik ideolojisinin bir önemli özelliği farklı coğrafyalarda farklı siyasal işlevler yüklenmesidir. Bu derste öncelikle Batı Avrupa’da, Orta Avrupa’da, Doğu Avrupa ve Balkanlar ile azgelişmiş ülkelerde milliyetciliğin tarihsel gelişimine ve üstlendiği siyasal işlevlerle değinilecektir. Ardından da milliyetciliğn neden olduğu çeşitli çatılşmalar yine bölgelere göre incelenecektir.

Ders Kodu : IR 421

Dersin Adı : İnsan Hakları ve Uluslararası İlişkiler

Günümüz dünyasında insan hakları konusu uluslararası ilişkilerde rol oynayan en önemli faktörlerden birisi haline gelmiştir. Bu gerçekten hareketle, bu dersle bir yandan insan haklarının tarihsel gelişimine yer verilirken, bir yandan da uluslararası insan hakları hukukunun bugün ulaştığı aşamaya değinilecektir. Bu çerçevede, özellikle Birleşmiş Milletler, Avrupa konseyi, Avrupa Birliği ve Avrupa Güvenlik ve İşnbirliği Teşkilatı bünyesinde oluşturulan insan haklarının korunmasına ilişkin mekanizmadan ve bunların işleyişleri aktarılacaktır.

Ders Kodu : IR 422

Dersin Adı : Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu derste etnik çatışmaların ve uyuşmazlıkların sebebleri ve çözümde kullanılan teoriler /yaklaşımlar incelenmektedir.

Ders Kodu : IR 428

Dersin Adı : Avrupa Birliği

Avrupa birliği uluslararası bir kurum olarak kendi alanında ilk ve tek örnek olmayı sürdürmektedir. Bu dersin ana hedefi uluslar üstü bir oluşum olan Avrupa Birliği'ni gelişimi siyasi işleyişi ve ekonomik önemi açısından incelemektir. Bunu yaparken derslerde öncelikle birliğin üzerine inşa edildiği temeller ve tarihi gelişimşi irdelenecektir. Dersin ikinci bölümünde öncelikle Avrupa Birliği kurumları incelenecektir. Bu birliğin farklı kurumlarının ayrı ayrı ve beraber nasıl çalıştıkları, aralarındaki ilşkileri, politika oluşturmalarındaki aşamalar, birlik içindeki değişik aktörlerin önemi yine dersin bu bölümünde derinlemesine işlenecek konulardır. Son olarak Avrupa Birliği’Nin gelişme süreci ve yakın gelecekteki beklentileri derse konu olacaktır.

Ders Kodu : IR 457

Dersin Adı : Küreselleşme

Dersin amacı öğrencileri küreselleşme hakkında bilgilendirmektir. Bizim tartışma konularımız küreselleşme sürecinin ekonomik, kültürel, politik yönleri ve bunun sonucunda kimin kazanıp kimin kaybettiğini analiz etmektir. Aynı zamanda küresel yönetimin küreselleşmeyi idare etmedeki rolü ile ilgileneceğiz bu dersin amacı öğrencileri küreselleşme sürecinin karmaşıklığı konusunda biliçlendirmek ve globelleşmenin kendisi hakkında bilgi sahibi olarak değerlendirme yapmalarına katkı sağlamaktır.

I prefer Near East University

Headlines of the Week

Faculties

Faculty of Medicine
Ataturk Faculty of Education
Faculty of Maritime Studies
Faculty of Dentistry
Faculty of Pharmacy
Faculty of Arts and Sciences
Faculty of Fine Arts and Design
Faculty of Law
Faculty of Economics & Administrative Sciences
Faculty of Communication
Faculty of Divinity
Faculty of Architecture
Faculty of Engineering
Faculty of Health Sciences
Faculty of Performing Arts
Faculty of Veterinary Medicine

Schools

School of Physical Education and Sports
School of Tourism and Hotel Management

Vocational Schools

Vocational School
Maritime Vocational School
Vocational School of Justice
Vocational School of Health Services

Graduate Schools

Educational Sciences
Applied Sciences
Health Sciences
Social Sciences

Preparatory School

English Preparatory School

Institutions & Research Centers

Research Centers

Rauf Raif Denktaş Research Center
Cyprus Turkish Research Centre
Tourism Research Center
NEU-IBM Advanced Research Centre
NEU Innovation and Information Technologies Centre
Institute of Environmental Sciences and Herbarium
Knowledge Management Research Centre
Applied Artificial Intelligence Research Centre
Cyprus History Investigation Centre
Strategy and Energy Politics Research Centre
Art and Design Research Center
Near East Institute
Genetic and Cancer Diagnosis Centre
Architecture-Design-Planning Research Centre
İrfan Günsel Research Centre
Societal Research and Development Center

Centers

In Vitro Fertilization Centre
Atatürk Principles and Revolutions Research Centre
Psychological Counselling Center
Distance Learning Center
Rumi Institute
Dialysis Center of Near East University Hospital
Lifelong Learning Center
Career Center
Center of Smoking Cessation