Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması Anabilim Dalı

Programlar | Enstitü Sayfası | Yönetim | Akademik Kadro | Aday Öğrenciler


Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı


Dersler ve Kredileri

  T U K
İleri Araştırma Teknikleri 3 0 3
Yönetim Kuramları ve Süreçleri 3 0 3
Eğitim Sisteminde Teftiş ve Soruşturma 3 0 3
Örgütsel Davranış 3 0 3
Eğitim Ekonomisi ve Planlaması 3 0 3
Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi 3 0 3
Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi 3 0 3
Çağdaş Eğitim Sisteminin Sorunları 3 0 3
Etkili Okul Yöneticiliği 3 0 3
Çağdaş Eğitim Politikası 3 0 3
Yönetim Psikolojisi 3 0 3
Eğitim Yönetimi Semineri 3 0 3
Türk Eğitim Sisteminde Örgüt ve Yönetim 3 0 3
İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3
Örgütsel Yenileştirme ve Geliştirme 3 0 3
Yönetim Becerileri 3 0 3
Proje (Tezsiz yüksek lisans için) Başarılı/Başarısız
Tez Başarılı/Başarısız
Ders İçerikleriİleri Araştırma Teknikleri


Bilimsel bilgi ve bilimsel araştırma, haber, bilgi, bilginin kaynağı, bilim, bilim türleri, bilimsel bilgi ve özellikleri. Bilgi toplamada kaynak türleri ve kullanımı. Kaynak yazma, kaynak gösterme. Araştırma, bilimsel araştırma türleri, bilimsel yöntem ve aşamaları, bilimsel tutum ve davranışlar. Problem, kaynakları, seçimi, tanımlanması, değişkenler ve türleri, problem cümlesi (amaç), alt problemler (soru cümlesi) ve denence oluşturma. Araştırmanın önemi, sayıltı, sınırlılıklar ve tanımlar.

Yönetim Kuramları ve Süreçleri


Eğitim sistemi ve okullara genel bir bakış, Eğitim ve yönetim alanına ilgili temel kavramlar, Eğitimle ilgili yeni değerler ve paradigmalar, İnsan doğasına ilişkin sayıtlılar, Klasik ve Çağdaş Yönetim kuramları, Okul Etkililiği ve Değişim Yönetimi, Okul Liderliği, Yönetim süreçleri, Sosyal bir sistem olarak okul (okulun iç ve dış öğeleri), Okullarda Güç Kaynakları ve Politikalar, Örgüt Kültürü ve İklimi, Örgütsel Çatışma, Türk Eğitim sisteminde yaşanan örgütsel ve yönetsel sorunlar, Güdü ve Doyum Kuramları

Eğitim Sisteminde Teftiş ve Soruşturma


Eğitim ve Okul Yönetimi, Eğitim Denetimi Türkiye'de eğitim yönetiminin ve denetiminin yapısı. Merkez örgütünde yönetim ve denetim uygulamaları. Taşra (il / ilçe) örgütünde yönetim ve denetim uygulamaları. Okullarda yönetim ve denetim uygulamaları. Yönetim ve denetim uygulamalarını geliştirme önerileri.
 

Örgütsel Davranış


Yönetimde insan ilişkileri, amacı, önem ve ilkeleri; Örgütsel davranışı ve insan ilişkilerini etkileyen unsurlar; Yönetim tarzının insan ilişkilerine yansımasıEğitim Ekonomisi ve Planlaması


Eğitimin ekonomik ve toplumsal kalkınma üzerindeki etkileri. Eğitim ve ekonomik büyüme, verimlilik, maliyet-etkililik analizi ve kadınların eğitimi. Eğitimde maliyet ve harcamalar, eğitimin finansmanı ve kalkınma, eğitim planlamasının demografik yönleri. Türkiye'de eğitim planlamasının yönetimi.

Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi


Farklı ülkelerdeki eğitim sistemlerinin karşılaştırılması. Eğitim uygulamacılarının farklı yaklaşımlarının, gelişmelerin ve problemlerin karşılaştırılması: amaç, yöntem ve eğilimler. Eleştirel yaklaşım, post-yapısalcılık, post-modernizm, çevreci ve feminist yaklaşımlar. Ders içeriklerinin ve kitaplarının; öğretmenlerin; okul binalarının karşılaştırılması. Eğitimde literatürün taraması ve karşılaştırılması. Eğitimde cinsiyet; eğitim ve kalkınma; eğitimde eşitlik; eğitimde çok kültürlülük tartışmaları; eğitimde değişim ve reform; eğitimin finansmanı, planlanması, özelleşmesi, eğitim politikaları, uygulamaları, yaygın eğitim, yüksek eğitim, eğitim teknolojisi, eğitim dili ve dil öğretimi vb. konularda ulusal ve uluslararası karşılaştırmalar.

Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi


Toplam kalite yönetiminin doğuşu, toplam kalite yönetiminin kavramsal ve kuramsal temelleri, toplamsal kalite yönetim süreci, toplam kalite yönetiminin ilkeleri, üretim sektöründeki uygulamaları, toplam kalite yönetimi modelleri, eğitimde toplam kalite yönetiminin uygulanması

Çağdaş Eğitim Sisteminin Sorunları


Eğitimin amaçlarını belirlemek ve değişen dünya koşullarına bağlı olarak yeni amaçlara olan ihtiyacı ortaya koymak; eğitim sisteminin yapısını tanımak; eğitim sistemindeki sorunları ortaya koyup çözüm önermek; okulöncesi, ilköğretim, genel ve mesleki teknik ortaöğretim, yüksek öğretim ve yaygın eğitimin sorunlarını tartışmak; günden güne artan eğitim ihtiyacının sorunlarını tartışmak, eğitim işgörenlerinin yetiştirilmesi ve hizmetiçi sorunlarını ortaya koyup çözüm önermek; ve yükseköğretimin belli başlı sorunlarını tartışmak.

Etkili Okul Yöneticiliği


Yöneticiliğin temel kavramları. Okulun öğretim hizmetlerinin üretiminin akçalı planlarının hazırlanması. Personelin özlük haklarının gerektirdiği ödemeler. Birlik, dernek, kooperatif, bağış, katkı vb. finans kaynaklarının mevzuatı. Okul gelirlerinin korunması ve yönetimi. Özel öğretim kurumlarında yöneticiliğin boyutları.

Çağdaş Eğitim Politikası


Dünya’da tarihi süreç içerisinde ortaya çıkan çağdaş eğitim akımlarından sanat eğitimi, çocuktan hareket, kır eğitim yurdu, iş eğitimi, üretim okulu, kolektif eğitim akımları, bu akımların birbirleriyle karşılaştırılması, sonuçları; eğitim sistemimize yansımaları ve 21. yüzyılda eğitimdeki yeni yaklaşımlar.

Yönetim Psikolojisi


Yönetim psikolojisinin alanı; yönetimde psikolojik sorunlar; beşeri kaynakların kullanılması; personelin seçilmesi ve eğitimi; gruplaşma ve grup psikolojisi; yönetim-çevre ilişkileri konuları kamu yönetimi perspektifinden ele alınacaktır.

Eğitim Yönetimi Semineri


Yüksek lisans eğitiminin ikinci yarısında danışman öğretim üyesinin denetiminde çalışmak istediği konuya yönelik olarak literatür çalışması, veri toplama, derleme, analiz etme ve sonuçları raporlayarak sunmayı kapsayan faaliyetlerden oluşur.

Türk Eğitim Sisteminde Örgüt ve Yönetim


Eğitim örgütlerinde görevli tüm akademik ve idari personelin mesleki gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi yöntemleri, mesleki gelişim programlarının geliştirilmesi, uygulaması ve değerlendirilmesi. Programda hedeflenen davranış ve usul değişikliklerinin uygulamada gerçekleştirildiğinin izlenmesi.

İnsan Kaynakları Yönetimi


İnsan kaynağına felsefi yaklaşım, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi, aile desteği ve kalıtım, akademik kalite, öğrenciler öğretmenler. Personel yönetiminin işlevleri, çözümleme-belirleme, danışmanlık, seçme, geliştirme, bütünleştirme, koruma, ödeme, ayırma. Türkiye'de insan kaynaklarının yönetimi, Türkiye'de personel yönetiminin genel nitelikleri, uygulama ve çağdaş personel yönetim, personel yöneticileri.

Örgütsel Yenileştirme ve Geliştirme


Örgüt geliştirmenin ilke ve yöntemleri. Örgüt geliştirme model ve süreçleri, okul geliştirmenin eğitimsel değişmedeki önemi. Okul geliştirme sürecinde yer alan eğitimcilerin ve eğitimci olmayanların rolleri. Okul geliştirme modelleri. Okul geliştirmede ekip kurma teknikleri. Okul geliştirmede insan kaynağının hazırlanması.

Yönetim Becerileri


Bu ders,dersi öğrencilerin düşünme eylemi üzerine düşünmeleri ,kendi düşünme yollarının farkına varmaları ,düşünmenin geliştirilebilen bir beceri olduğunu farkına varmaları ,farklı düşüncelere saygı duymaları, düşünürken milli,manevi ve evrensel değerleri gözetmeleri, kuşku, güven,ısrar,merak,dikkat ve sabrı düşünme sürecinde bir değer olarak kabullenmeleri ,ne bildiğinin ve ne bilmek istediğinin farkında olmaları ve tartışma kültürlerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Proje (Tezsiz Yüksek Lisans için)

Bir araştırma projesini hazırlama
Tez
Özgün bir araştırma projesini gerçekleştirme ve tez jürisi önünde savunma.Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması Anabilim Dalı Doktora Programı


Dersler ve Kredileri

  T U K
Yönetim, Kuramları, Süreçleri 3 0 3
Toplum Kültür Eğitim 3 0 3
Eğitim Denetimi 3 0 3
Öğrenme Süreçleri 3 0 3
Eğitim İstatistiği ve Bilgisayar Uygulamaları 3 0 3
Eğitim Ekonomisi ve Planlaması 3 0 3
Eğitim ve Okul Yönetimi 3 0 3
Araştırma Yöntemleri I 3 0 3
Özel Konular 3 0 3
Bilimsel Düşüncenin Evrimi 3 0 3
Araştırma Yöntemleri II 3 0 3
Eğitim ve Kalkınma 3 0 3
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Araştırmaları 3 0 3
Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi 3 0 3
Araştırma Semineri 3 0 3
Çağdaş Türk Eğitim Sisteminin Sorunları 3 0 3
Yükseköğretim Yönetimi ve Finansmanı(S) 3 0 3
İnsan Kaynağının Geliştirilmesi(S) 3 0 3
Eğitim Politikaları ve Uygulamaları(S) 3 0 3
Eğitim Yönetiminde Çağdaş Gelişmeler(S) 3 0 3
Eğitim Denetiminde Çağdaş Gelişmeler(S) 3 0 3

Not:(S)= SeçmeliDers İçerikleriYönetim, Kuramları, Süreçleri


Kuramların temel sayıltı ve felsefeleri, yönetim kuramlarının disiplinler arası ve özgün boyutları, klasik kuram, insan ilişkileri, açık sistem kuramı, z-kuramı ve çağdaş kuramlar. Yönetsel işleyişin kuramsal çözümlenmesi ve karar verme, planlama, örgütleme, iletişim, eş güdümleme, etkileme, güdüleme, personel alma, bütçeleme, değerlendirme vb. süreçleri.

Toplum Kültür Eğitim


Eğitim, kültür, felsefe ve toplum ilişkilerine toplu bir bakış. Eğitimin toplumsal işlevleri, eğitim ve toplumsal değişme. Okul-aile ilişkileri, okul-iş yaşamı ilişkileri, öğretmenin toplumsal rolleri, eğitimde fırsat eşitliği, kitle iletişim araçlarının eğitim üzerindeki etkileri.

Eğitim Denetimi


Yönetimi ve süreçleri, bir yönetim süreci olarak denetim ve işlevi. Çağdaş denetim kavramı, amaçları, öğeleri ve özellikleri. Denetim ilkeleri, türleri, süreçleri. Denetçilerin rolleri, denetimde insan ilişkileri.

Öğrenme Süreçleri


Çeşitli öğrenme ve öğretme kuramlarının ve bunların eğitim açısından doğurgularının gözden geçirilmesi; öğretme kuram, model ve öğretim stratejilerinin incelenmesi. Öğrenme-öğretme ile ilgili kavram ilke kuram ve çağdaş yaklaşımların eğitim ortamında uygulanması .

Eğitim İstatistiği ve Bilgisayar Uygulamaları


Temel kavramlar, ölçek ve türleri, doğrusal korelasyon; anlamı, hesaplanması ve yorumlanması. Regresyon ve kestirme. Bazı korelasyon teknikleri; sıralama farkı korelasyon katsayısı, nokta çift serili ve çift serili korelasyon katsayısı, tetrakorik korelasyon katsayısı, pay katsayısı, kontincensi katsayısı, kısmi ve çoklu korelasyon katsayıları. Örnekleme kuramı. Aritmetik ortalama ve diğer istatistiklerin manidarlığı. İki aritmetik ortalama arasındaki farkın manidarlığı. Kay-kare testi. Varyans analizi. Bu konulara ilişkin örnek durumlar üzerinde istatistik paket programlarının bilgisayar uygulamaları.

Eğitim Ekonomisi ve Planlaması


Temel kavramlar ve inceleme alanı, eğitim ekonomisi kuramları (insan sermayesi kuramı, eleme hipotezi, kuyruk hipotezi, diğer yeni yaklaşımlar), eğitimin dışsallıkları, eğitimde maliyet ve harcamalar, eğitimin finansmanı. Eğitim göstergeleri, eğitim planlaması modelleri, eğitim planlaması ve nüfus.

Eğitim ve Okul Yönetimi


Eğitim ve okul yönetiminin alanı, yönetim kuramlarının eğitim ve okul sistemi açısından amaç yapı süreç ve iklim boyutlarında incelenmesi, eğitim ve okul yöneticilerinin rolleri ve rol beklentilerini karşılayacak kavramsal, toplumsal ve teknik becerileri konusunda temel bilgi birikimi ve bir bakış açısının kazandırılması.

Araştırma Yöntemleri I


Bilimsel yöntem ve kullanımı, evren ve örneklem. Araştırma modelleri, türleri ve özellikleri, araştırma değişkeninin kontrol edilmesi, veri toplama teknikleri. Ölçme, özellikleri, türleri, araçları, ölçme yanılgıları. Ölçek hazırlama, ölçeklerin geçerliliği ve güvenilirliği. Verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması. Araştırmanın raporlaştırılması, bulguların kurgulanması ve yorumu. Özet, yargı ve önerilerin yazılması.

Özel Konular


Anabilim dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda alanlar ilgili yayın ve makaleler incelenerek analiz ve sentezler yapılır. Seçilen konularda çalışmalar ve araştırmalarda bulunularak raporlar hazırlanır.

Bilimsel Düşüncenin Evrimi


İnsan düşüncesinin temelleri, bilim-felsefe ilişkisi, bilimsel düşüncenin sistematiği, günümüz düşünce akımları.

Araştırma Yöntemleri II


Bilimsel araştırmadaki yeni yönelimler. Bilimsel araştırma aşamalarının paylaşılması. Her aşamaya ilişkin kuramsal bilgi toplayıp uygulamaya dönüştürülmesi. Bireysel raporların tartışılması.Yeni düşünce ve uygulama önerileri.

Eğitim ve Kalkınma


Eğitim ve kalkınma arasındaki ilişkiler, eğitim planlaması ve nüfus ilişkileri, Türkiye kalkınma planlarının eğitim ve insangücü boyutları, eğitim ve kalkınma ilişkilerini ele alan makale ve tezlerin incelenmesi.

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Araştırmaları


Kursta, eğitim yönetimi ve denetimi alanındaki araştırmalar (yüksek lisans ve doktora tezleri başta olmak üzere) incelenmekte, bu araştırmaların hem araştırma teknikleri hem de konu alanı yönünden eleştirileri yapılmaktadır.

Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi


Çeşitli ülkelerdeki eğitim yönetimini, örgütün amaç, yapı, süreç, hava boyutlarını esas alarak belirlemek ve bu boyutlar altında ülkelerin eğitim yönetimlerini birbirleriyle ve kendi ülkemizle karşılaştırmak.

Araştırma Semineri


Kursta, öğrencilerin tek başlarına araştırma yapabilecek hale gelmeleri amaçlanmaktadır. Bu amaçla, öğrencilerin seçtikleri bir konuda bir araştırma önerisi geliştirmeleri istenmekte; öneriler her aşamada sınıfta grupça tartışılmaktadır. Öğrencilerin araştırma önerilerinin bazı bölümlerini uygulayarak alanda denemeleri de özendirilmektedir.

Çağdaş Türk Eğitim Sisteminin Sorunları


Eğitimin amaçlarını belirlemek ve değişen dünya koşullarına bağlı olarak yeni amaçlara olan ihtiyacı ortaya koymak; eğitim sisteminin yapısını tanımak; eğitim sistemindeki sorunları ortaya koyup çözüm önermek; okulöncesi, ilköğretim, genel ve mesleki teknik ortaöğretim, yüksek öğretim ve yaygın eğitimin sorunlarını tartışmak; günden güne artan eğitim ihtiyacının sorunlarını tartışmak, eğitim iş görenlerinin yetiştirilmesi ve hizmet içi sorunlarını ortaya koyup çözüm önermek; ve yükseköğretimin belli başlı sorunlarını tartışmak.

Yükseköğretimin Yönetimi ve Finansmanı

(Seçmeli)
Yükseköğretimde çağdaş gelişmeler. Çeşitli ülkelerin üniversite yönetim sistemleri. Devlet anlayışları ve eğitim. Devlet finansmanının gerekçeleri, araçları ve etkileri. Eğitimin toplumsal kişisel ve karma mal olma özellikleri. Devlet yükseköğretim kurumlarının finansmanı (devlet katkısı, öğrenci ücretleri, öz kaynaklar vb).Özel yükseköğretim kurumlarının finansmanı (devlet katkısı, öğrenci ücretleri, öz kaynaklar vb).Yükseköğretimim finansmanında öğrencilere sağlanan destek türleri. Türkiye'de yükseköğretimin finansmanı (kamu ve vakıf üniversiteleri). Karşılaştırmalı eğitim finansmanı. Yükseköğretimde finansman arayışları.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesi

(Seçmeli)
Örgütlerin amacı ve aracı olan insanın "kaynak" olarak tanımlanması. Örgütlerin insanın yaşamını kapsamak ve biçimlendirmek özelliği. Eğitim ve okul yönetiminde insan kaynağı yaklaşımı. Örgüt müşterisi ve üyesi olarak insanın çelişkileri, çatışmaları. İnsan kaynağı yönetiminin işlevleri (seçme, geliştirme, koruma, ödeme, ayırma). Uygulamaların insan kaynağının yönetimindeki engelleri.

Eğitim Politikaları ve Uygulamaları

(Seçmeli)
Çeşitli alanlardaki (eğitim yönetimi, ilköğretim, mesleki eğitim, yükseköğretim, öğretmen yetiştirme, eğitim yöneticisi yetiştirme, denetçe yetiştirme, yaygın eğitim, yükseköğretime geçiş, eğitime kaynak sağlama, eğitimi yaygınlaştırma ve kalite geliştirme vb.) eğitim politika dokümanlarının (şuralar, kalkınma planları, raporlar) incelenmesi, uygulamaların tartışılması ve politika geliştirme konusunda çalışmalar yapılması.

Eğitim Yönetiminde Çağdaş Gelişmeler

(Seçmeli)
Eğitim yönetimi alanındaki, çağdaş gelişmelerin belirlenmesi, kuram ve uygulama bakımından doğurgularının tartışılması ve eleştirilmesi, ülkemiz eğitim sistemine yönelik yansımalarının ve doğurgularının incelenmesi ve eleştirisi.

Eğitim Denetiminde Çağdaş Gelişmeler

(Seçmeli)
Eğitim denetimi alanındaki, çağdaş gelişmelerin belirlenmesi, kuram ve uygulama bakımından doğurgularının tartışılması ve eleştirilmesi, ülkemiz denetim sistemine yönelik yansımalarının ve doğurgularının incelenmesi ve eleştirisi.

I prefer Near East University

Headlines of the Week

Faculties

Faculty of Medicine
Ataturk Faculty of Education
Faculty of Maritime Studies
Faculty of Dentistry
Faculty of Pharmacy
Faculty of Arts and Sciences
Faculty of Fine Arts and Design
Faculty of Law
Faculty of Economics & Administrative Sciences
Faculty of Communication
Faculty of Divinity
Faculty of Architecture
Faculty of Engineering
Faculty of Health Sciences
Faculty of Performing Arts
Faculty of Veterinary Medicine

Schools

School of Physical Education and Sports
School of Tourism and Hotel Management

Vocational Schools

Vocational School
Maritime Vocational School
Vocational School of Justice
Vocational School of Health Services

Graduate Schools

Educational Sciences
Applied Sciences
Health Sciences
Social Sciences

Preparatory School

English Preparatory School

Institutions & Research Centers

Research Centers

Rauf Raif Denktaş Research Center
Cyprus Turkish Research Centre
Tourism Research Center
NEU-IBM Advanced Research Centre
NEU Innovation and Information Technologies Centre
Institute of Environmental Sciences and Herbarium
Knowledge Management Research Centre
Applied Artificial Intelligence Research Centre
Cyprus History Investigation Centre
Strategy and Energy Politics Research Centre
Art and Design Research Center
Near East Institute
Genetic and Cancer Diagnosis Centre
Architecture-Design-Planning Research Centre
İrfan Günsel Research Centre
Societal Research and Development Center

Centers

In Vitro Fertilization Centre
Atatürk Principles and Revolutions Research Centre
Psychological Counselling Center
Distance Learning Center
Rumi Institute
Dialysis Center of Near East University Hospital
Lifelong Learning Center
Career Center
Center of Smoking Cessation